VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN Fyron Group b.v. januari 2020

 

I. ALGEMEEN

I-1. De volgende Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing per 1 januari 2020 en zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en/of leveringen gedaan door Fyron Group b.v. ("Verkoper"), een Nederlandse vennootschap met kantoor te Gewenten 43a, 4704 RE Roosendaal, Nederland, en de aanvaarding van elke bestelling is onder de uitdrukkelijke voorwaarde van instemming van de Koper met deze Voorwaarden. Dit document kan worden geleverd als bijlage bij de distributieovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper en zal ondergeschikt zijn aan die overeenkomst, indien deze overeenkomst is ondertekend door de Verkoper en de Koper. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen deze Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. Interlinies, schrappingen, wijzigingen of amendementen op deze Voorwaarden zijn niet bindend voor Verkoper, tenzij schriftelijk overeengekomen en aanvaard door Verkoper.

I-2. Alle verkopen zijn onderworpen aan schriftelijke bevestiging door Verkoper. De ontvangst door de Koper van de bevestiging van de Verkoper van een bestelling zonder onmiddellijk schriftelijk bezwaar daartegen, geldt als aanvaarding door de Koper van deze Voorwaarden. De aanvaarding van een offerte door de Koper en/of de ondertekening of inschrijving van een aankooporder houdt de volledige aanvaarding van deze Voorwaarden door de Koper in. Behoudens andersluidende bepaling die het voorwerp uitmaakt van een specifieke en voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen, stemt de Koper ermee in afstand te doen van zijn eigen specifieke en algemene voorwaarden vermeld in zijn eigen aankooporders, facturen, brieven of zakelijke documenten. De Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn eventuele eigen inkoopvoorwaarden door verder te gaan met de bestelling in dit document.

I-3. Zodra een bestelling door de Verkoper is bevestigd, kan deze niet door de Koper worden geannuleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Om geldig te zijn, moet de annulering van een bestelling schriftelijk gebeuren, ten minste 2 weken voor de overeengekomen leveringsdatum. In geval van een dergelijke annulering door de Koper behoudt de Verkoper zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen van ten minste vijfendertig procent (35%) van het totale bedrag van de desbetreffende bestelling.

 

II. PRIJSOPGAVEN VAN PRODUCTEN

II-1. De offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend van aard. Er komt geen overeenkomst tot stand voordat Verkoper de order van Koper schriftelijk heeft bevestigd. Omdat geen overeenkomst tot stand komt voordat Verkoper de order van Koper heeft bevestigd, is Verkoper gerechtigd overeengekomen prijzen aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging in de kostprijs van de door Verkoper te leveren goederen of diensten en/of te verrichten werkzaamheden.

II-2. De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prestatiecijfers, kenmerken en andere gegevens in de catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, prijslijsten en instructiebladen van Verkoper worden slechts vermeld als algemene informatie.

 

III . LEVERING

III-1 Tenzij door de partijen schriftelijk anders is bepaald, dienen de goederen te worden geleverd "af fabriek", op de vestigingsplaats van Verkoper (zoals "af fabriek"/ EXW is gedefinieerd in de laatste versie van de Incoterms). In
het geval dat de Koper verzoekt om alternatieve verzending of routering, zullen extra verpakkings-, verzend- en transportkosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de Koper zijn; de Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens de verzending.

 

IV. VERTRAGINGEN IN DE LEVERING

IV-1. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om elke overeengekomen leveringsdatum voor de levering van de goederen na te leven. Elke specifieke leveringsdatum die schriftelijk door de Verkoper wordt aangeduid, wordt beschouwd als een geschatte datum en in geen geval zullen data worden geïnterpreteerd als vallend binnen de betekenis van "tijd is van wezenlijk belang". De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij het uitvoeren van bestellingen, noch is hij aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van dergelijke vertragingen. Indien een specifieke leveringsdatum is gespecificeerd
in de bestelling of later door de Verkoper is overeengekomen, dan is de Verkoper niet aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering van een dergelijke bestelling veroorzaakt door vertragingen als gevolg van alle omstandigheden buiten de controle van de Verkoper, met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) ongevallen met of storingen van de machines van de Verkoper of zijn onderaannemers of leveranciers, (b) geschillen met werknemers, stakingen of een tekort aan arbeidskrachten, (c) brand, overstromingen, orkanen of andere natuurrampen, (d) vertragingen bij leveranciers of onderaannemers, met inbegrip van kwantiteits- of kwaliteitsgebreken, (e) vertragingen veroorzaakt door een instantie van de Nederlandse of Britse regering of enige regering of enig agentschap, (f) vertragingen in het transport, (g) beperkingen opgelegd door enige overheidsregulering, geldig of ongeldig, of (h) enige andere oorzaak buiten de controle van de Verkoper, of enige omstandigheid buiten de schuld of nalatigheid van de Verkoper.

IV-2. In geen geval heeft de Koper of de klant van de Koper recht op enige schadevergoeding voor het niet tijdig leveren door de Verkoper, en de Koper zal de Verkoper vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle kosten en uitgaven in verband met vorderingen voor winstderving of andere gevolgschade door een derde partij op basis van het niet tijdig leveren door de Verkoper.

IV-3. Indien de Koper de goederen niet in ontvangst neemt of afhaalt op de datum vermeld in de bestelling of later overeengekomen door de Verkoper, zal de levering van de goederen niettemin geacht worden aanvaard te zijn door de Koper die bijgevolg de geleverde goederen zal betalen. De opslag van de goederen geregeld door de Verkoper zal gebeuren op risico en kosten van de Koper, de Verkoper zal verder gerechtigd zijn, onverminderd enig ander recht van de Verkoper met betrekking tot het verzuim van de Koper om de goederen af te nemen, om alle kosten terug te vorderen die naar behoren werden gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst en die niet gedekt worden door betalingen ontvangen voor de geleverde goederen.

 

V. BETALING

V-1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de Koper ervoor te zorgen dat de betaling van de goederen in Euro's plaatsvindt binnen dertig (30) dagen netto vanaf de leveringsdatum. Indien de Verkoper zich onzeker voelt over de betaling door de Koper, behoudt de Verkoper zich het recht voor om contante betaling of betaling per kredietbrief te eisen. De prijs is exclusief enige huidige of toekomstige federale, staats- of lokale eigendoms-, verkoop-, gebruiks-, accijns-, licentie-, bruto-ontvangst- of andere belastingen of aanslagen die van toepassing kunnen zijn op, opgelegd kunnen worden in verband met deze Voorwaarden en/of de goederen. De Koper stemt ermee in dergelijke belastingen te betalen of de betaling van dergelijke belastingen door de Verkoper te vergoeden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen.

V-2. Indien de betaling niet of niet volledig is ontvangen op de vervaldatum, is een rente verschuldigd van één procent (1,5%), of het door de toepasselijke wetgeving toegestane maximum, over het onbetaalde gedeelte van het factuurbedrag voor elke periode van dertig (30) dagen of een deel daarvan vanaf de vervaldatum. Verkoper heeft het recht om te weigeren goederen of diensten te leveren als Koper achterstallig is met een van zijn schulden aan Verkoper.

V-3. De eigendom van de goederen gaat over op Koper na betaling van de bestelde goederen. Bovendien heeft de Verkoper het recht om alle goederen onmiddellijk terug te nemen, tenzij er andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de betaling, alleen als de Koper achterstallig is. De Koper stemt ermee in om alle goederen verzendklaar ter beschikking te stellen van de Verkoper binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de Verkoper dat hij van plan is om de goederen terug te nemen.

V-4. Koper dient alle kosten van Verkoper te betalen voor het innen van achterstallige bedragen, Verkoper heeft het recht om door Koper gedane betalingen als eerste aan te wenden voor het betalen van die vorderingen die hij passend acht, met inbegrip van rente, kosten voor te late betaling, incassokosten, etc.

V-5. De Koper, of zijn filialen of rechtverkrijgenden, hebben niet het recht om hun betalingsverplichtingen ten aanzien van de Verkoper op te schorten, enig recht op compensatie te claimen en/of hun betalingsverplichtingen te verrekenen met verplichtingen van de Verkoper ten aanzien van de Koper, met dien verstande dat deze verplichtingen zijn opgenomen in deze Voorwaarden of een andere koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper. De Koper is niet gerechtigd om de overeenkomst met de Verkoper te ontbinden indien de Koper in gebreke is.

 

VI. VEILIGHEIDSBELANG

VI-1. Teneinde de betaling van alle opeisbare schulden van de Koper te beschermen en veilig te stellen en totdat de Verkoper volledig is betaald, verleent de Koper aan de Verkoper een zekerheidsrecht op de producten en alle opbrengsten en alle vorderingen die voortvloeien uit de verkoop van de goederen. In verband hiermee machtigt de Koper de Verkoper om alle nodige stappen te ondernemen om dergelijke financieringsverklaringen en bewijsstukken in te dienen bij de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van de indiening van een eventueel vereiste financieringsverklaring in het land waar de goederen zich bevinden.

VI-2. Tot de Koper de goederen volledig heeft betaald, mag de Koper de goederen niet verpanden, hypothekeren, bezwaren of een zekerheidsrecht op de goederen vestigen of laten bestaan ten gunste van een andere persoon dan de Verkoper, tenzij de Verkoper schriftelijke toestemming heeft gegeven voor een dergelijk ander zekerheidsrecht. Bovendien stemt de Koper ermee in om de goederen verzekerd te houden tot hun volledige waarde totdat de Verkoper de betaling heeft ontvangen. In het geval dat de Koper de goederen verkoopt aan een derde partij voordat de Verkoper de volledige betaling heeft ontvangen, stemt de Koper
ermee in om zijn zekerheidsrecht op de goederen veilig te stellen op het moment van de verkoop aan zijn klant om de belangen van de Verkoper zo goed mogelijk te beschermen.

 

VIl. INSPECTIE; RETOURZENDINGEN

VII-1. Tenzij de Verkoper binnen vijf (5) werkdagen na de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd een schriftelijke klacht met volledige gegevens van de Koper ontvangt met betrekking tot eventuele gebrekkige goederen of diensten of andere klachten, worden de goederen geacht in goede staat te zijn geleverd en dat de levering is aanvaard. Aanvaarding van de geretourneerde goederen impliceert geen erkenning door de Verkoper van de reden voor de retourzending. Door de Koper aan de Verkoper geretourneerde goederen blijven voor risico van de Koper en de Koper blijft de overeengekomen bedragen verschuldigd totdat de Verkoper de Koper voor deze goederen heeft gecrediteerd. De door de Koper van de Verkoper aanvaarde goederen, die de Koper geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

 

VIII. BEPERKTE GARANTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN; SCHADEVERGOEDING

VIII-1. De Verkoper garandeert, gedurende vierentwintig (24) maanden na levering, tenzij schriftelijk anders vermeld, dat de goederen en diensten waarop dit contract betrekking heeft, geproduceerd zijn volgens de gebruikelijke praktijken, gebruiken, normen, specificaties en toleranties van de handel in het land van oorsprong op het moment van productie en vrij zijn van ontwerp- en materiaalfouten en voldoen aan de specificaties van de Verkoper. Met betrekking tot componenten die Verkoper van zijn leveranciers heeft gekocht, al dan niet verwerkt in (half)eindproducten, die Verkoper afzonderlijk of als verwerkt onderdeel van de (half)eindproducten aan Koper verkoopt en levert, garandeert Verkoper deze componenten alleen indien en voor zover Verkoper's leverancier enige garantie aan Verkoper heeft afgegeven. DEZE GARANTIE KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. ALLE ANDERE GARANTIES, EN IN HET BIJZONDER DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL EN MET BETREKKING TOT DE MONTAGE- EN ONDERHOUDS-/ONDERHOUDSINSTRUCTIES, ONGEACHT OF EEN DERGELIJK GEBRUIK OF DOEL AL DAN NIET BEKEND IS GEMAAKT AAN DE VERKOPER
, ZIJN UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. Goederen met slechts kleine gebreken, die geen invloed hebben op de functie van de goederen of het programma, worden door de koper geaccepteerd en zullen geen aanleiding geven tot enige vordering tegen de verkoper. Alle schadeclaims van welke aard dan ook tijdens de levering zijn uitgesloten, tenzij schriftelijk gemeld door de Koper aan de Verkoper, met volledige vermelding van bijzonderheden binnen vijf (5) dagen na levering zoals hierin gedefinieerd. VERKOPER WIJST ELKE GARANTIE VAN DE HAND DAT DE GOEDEREN
IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET MONSTERS OF MODELLEN. DE VERKOPER WIJST ALLE GARANTIES AF DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN HANDELSPRAKTIJKEN. DE GARANTIES IN DEZE SECTIE VULLEN UITSLUITEND VOOR DE KOPER. ALLE AANSPRAKEN OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN DIENEN DOOR DE KOPER TE WORDEN INGEDIEND EN MOGEN NIET DOOR DE KLANTEN VAN DE KOPER OF VERDER IN DE DISTRIBUTIEKETEN WORDEN INGEDIEND.

VIII-2. Wanneer een defect wordt ontdekt binnen vierentwintig (24) maanden na levering door de Verkoper, heeft de Koper, naar goeddunken van de Verkoper, recht op ofwel creditering ofwel vervanging van het defecte product. VERKOPER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, DIRECTE OF INDIRECTE KOSTEN OF VERLIEZEN, ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN DAN OOK, VOOR DE KOPER, EVENTUELE RECHTSOPVOLGERS OF BEGUNSTIGDEN OF RECHTVERKRIJGENDEN VAN DEZE VOORWAARDEN, TENZIJ DIT HET GEVOLG IS VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN VERKOPER. Verkoper zal niet vervangen wanneer het defect het gevolg is van gebruik of behandeling op een andere manier, onder andere omstandigheden of voor andere doeleinden dan die zijn goedgekeurd of geïnstrueerd door de verkoper.

VIII-3. De maximale aansprakelijkheid van Verkoper is de prijs die Koper daadwerkelijk aan Verkoper heeft betaald voor de goederen of dienst, met een maximumbedrag van EUR 25.000, waarvan is aangetoond dat deze gebreken vertonen respectievelijk niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties.

 

IX. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

IX-1. Alle geregistreerde en ongeregistreerde intellectuele eigendomsrechten op, eigendom van, en belangen in alle goederen, handelsmerken, handelsnamen, logo's, onderscheidende merken, ontwerpen en andere materialen die door de Verkoper in het kader van deze Overeenkomst of in het kader van de relatie tussen de Koper en de Verkoper worden gecreëerd en/of ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij de Verkoper. De Koper zal de door de Verkoper gecreëerde en/of ter beschikking gestelde goederen, onderscheidende merken, en ontwerpen en andere materialen niet reproduceren, overdragen, afstaan, in licentie geven of gebruiken en/of anderszins handelen als maker van en/of rechthebbende op dergelijke rechten, behalve in overeenstemming met deze Voorwaarden,

IX-2. De Koper zal aanduidingen betreffende intellectuele eigendomsrechten en betreffende het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen uit goederen, diensten, programma's, werken, onderscheidende merken, uitvindingen, ontwerpen, modellen en andere materialen die door de Verkoper zijn gemaakt en/of ter beschikking gesteld en geleverde goederen.

IX-3. De Koper zal de door de Verkoper gecreëerde en/of ter beschikking gestelde goederen, diensten, programma's, werken, onderscheidende merken, uitvindingen, ontwerpen, modellen en andere materialen niet wijzigen of hebben gewijzigd, aangepast of anderszins opnieuw geconfigureerd.

IX-4. De Verkoper zal de Koper vrijwaren tegen vorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de Koper door het gebruik van de goederen inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden, op voorwaarde dat de Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte wordt gebracht en de bevoegdheid, informatie en bijstand krijgt bij de verdediging van de vordering(en). De Verkoper zal, naar eigen keuze, (I) ervoor zorgen dat de Koper het recht heeft om de goederen te blijven gebruiken, (2) de goederen wijzigen zodat ze niet langer inbreukmakend zijn, (3)
de goederen vervangen door niet-inbreukmakende apparatuur, of (4) de goederen verwijderen en de aankoopprijs terugbetalen. Het voorgaande mag niet worden geïnterpreteerd als een akkoord van de Verkoper om welke aansprakelijkheid dan ook te aanvaarden met betrekking tot de apparatuur, documenten of materialen van de Koper zelf of van derden die worden gebruikt in combinatie met of in verband met de goederen. HET VOORGAANDE BEPAALT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER MET BETREKKING TOT INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

 

X. BEËINDIGINGSRECHTEN

X-1. Verkoper kan elke overeenkomst ontbinden indien Koper in gebreke is met de betaling van enige verplichtingen uit hoofde van of enige overeenkomst tussen partijen, of indien naar het uitsluitende oordeel van Verkoper de financiële toestand en verantwoordelijkheid van Koper wezenlijk is verslechterd, Daarnaast heeft Verkoper het recht om schadevergoeding te vorderen voor niet-nakoming, en alle onbetaalde termijnen die op grond van deze of enige andere overeenkomst tussen partijen verschuldigd zijn, worden onmiddellijk opeisbaar. Indien
de Koper de overeenkomst - rechtsgeldig - ontbindt, is de Koper verplicht aan de Verkoper de kosten te vergoeden die de Verkoper heeft gemaakt in verband met het doen van het aanbod en het sluiten van de overeenkomst en de schade en/of het verlies als gevolg van de ontbinding.

X-2. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de betreffende en/of enige andere overeenkomst met Koper met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Koper een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst of verkoopvoorwaarden niet is nagekomen;
b. Koper zijn betalingen heeft opgeschort of de bescherming van de faillissementsrechtbanken heeft ingeroepen;
c. een aanvraag voor het onvrijwillig faillissement van Koper is ingediend;
d. executoriaal beslag is gelegd op de eigendommen van Koper op het terrein van Verkoper;
e een besluit tot ontbinding en/of liquidatie van Koper is genomen; of
f. de door Koper geëxploiteerde onderneming geheel of gedeeltelijk aan een derde is overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

X-3. Verkoper is jegens Koper nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit beëindiging van de overeenkomst of uit opschorting van verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst om bovengenoemde redenen.

X-4. Indien de overeenkomst wordt beëindigd, is de Koper verantwoordelijk voor de betaling van de goederen die reeds door de Koper zijn besteld, tenzij de Verkoper schriftelijk overeenkomt dat deze bestellingen kunnen worden geannuleerd. De door de Verkoper gefactureerde bedragen voor prestaties voorafgaand aan of bij beëindiging van de overeenkomst zullen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar zijn na beëindiging. De Koper stemt ermee in om alle kosten, schadevergoedingen, advocatenhonoraria en andere uitgaven van de Verkoper te betalen die verband houden met de beëindiging door de Verkoper van een contract met de Koper op grond van de voorwaarden van dit artikel.

 

XI. OVERMACHT

XI-1. Indien de Verkoper wegens Overmacht tijdelijk niet in staat is om deze Overeenkomst uit te voeren, heeft hij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de Overmacht duurt. Indien de Verkoper permanent niet in staat is om een van zijn verplichtingen jegens de Koper na te komen wegens Overmacht, zal hij gerechtigd zijn om de specifieke bestelling met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding te annuleren. De Koper stemt ermee in om de Verkoper te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen van derden die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op het onvermogen van de Verkoper om te presteren wegens Overmacht.

 

XII. TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLEN

XII-1. Voor de verkoop van goederen, het verrichten van diensten en/of de levering van montage- en/of onderhouds-/service- en/of reparatie-instructies door de Verkoper, zijn deze Voorwaarden en alle transacties tussen de Verkoper en de Koper, elke vordering, geschil of controverse tussen de Koper en de Verkoper voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden, de interpretatie ervan, of de schending of geldigheid ervan, onderworpen aan het Nederlands recht, zonder rekening te houden met zijn conflictenrechtelijke beginselen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bevestigd door de Verkoper, behalve in de mate dat dit uitdrukkelijk verboden is door het toepasselijke dwingend recht
. Naleving van alle plaatselijke overheidswetten of -voorschriften met betrekking tot de locatie, het gebruik of de werking van de goederen, of het gebruik ervan in combinatie met andere apparatuur of (half)afgewerkte goederen van de Koper, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper.

XII-2. Elke rechtsvordering tot handhaving van de Voorwaarden en elke transactie tussen Verkoper en Koper zal definitief worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank van Breda, Nederland, indien Koper gevestigd is in de Europese Unie. Indien de Koper buiten de Europese Unie is gevestigd, de Nederlandse Arbitragecommissie (www.nai-nl.org), in overeenstemming met haar Reglement. Er zal slechts één arbiter worden benoemd. De hoorzitting(en) zal plaatsvinden in Breda, De Engelse taal zal worden gebruikt.

 

XIII. ONTBINDBAARHEID

XIII-1. Mocht een bepaling van deze Overeenkomst door de rechter onuitvoerbaar worden verklaard, dan wordt die bepaling geacht te zijn geschrapt en blijft de rest volledig van kracht voor zover het een werkbaar instrument blijft om de bedoelingen en doelen van de partijen te verwezenlijken. De partijen stemmen er verder mee in opnieuw te onderhandelen over elke aldus geschrapte bepaling om deze zoveel mogelijk binnen de toepasselijke wettelijke vereisten te brengen.

 

XIV. TOEWIJZING

XIV-1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper mag de Koper deze Voorwaarden of een daarmee verband houdend contract of inkooporder niet toewijzen of overdragen. Het is de Verkoper uitdrukkelijk toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper, het recht van de Verkoper om enige of alle betalingen te ontvangen die krachtens deze Voorwaarden door de Koper verschuldigd zijn, toe te wijzen of over te dragen.